Statistisk sentralbyrå

Finansforetak, balanser.
14 Finansieringselskaper. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner 1
2011:2 2011:1 2010:12 2010:11 2010:10 2010:9 2010:8 2010:7 2010:6 2010:5 2010:4 2010:3 2010:2
Totale næringsfordelte utlån 58 244 58 117 58 754 60 554 59 834 59 713 78 787 78 416 79 544 78 925 78 584 78 784 79 845
     
Jordbruk og tilknyttede tjenester 3 051 3 076 2 905 3 457 3 082 2 936 3 336 3 317 3 157 3 371 3 296 3 116 3 259
Skogbruk og tilknyttede tjenester 829 833 820 814 806 798 901 905 904 903 905 904 912
Fiske og fangst 435 433 434 439 445 450 536 529 533 566 556 560 567
Akvakultur (Fiskeoppdrett og klekkerier) 657 722 654 686 682 633 798 800 782 769 769 757 741
Bergverksdrift og utvinning 818 832 861 847 853 857 1 387 1 392 1 418 1 396 1 406 1 409 1 432
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 128 130 127 124 104 102 162 158 152 110 116 120 122
Utvinning av råolje og naturgass 121 117 110 127 129 129 132 115 126 126 124 128 126
Industri 6 794 6 838 7 184 7 156 7 149 7 376 9 583 9 374 9 521 9 427 9 487 9 909 10 069
Bygging av skip og båter 369 365 418 408 376 383 390 351 368 381 391 401 427
El-, gass-, damp og varmtvannsforsyning 155 144 148 142 140 140 216 225 215 219 217 212 212
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 354 1 350 1 345 1 384 1 374 1 373 1 615 1 473 1 868 1 613 1 607 1 601 1 567
Utvikling av byggeprosjekter 545 517 523 501 515 528 514 519 545 521 523 543 537
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers 9 423 9 513 9 690 9 710 9 614 9 620 11 970 11 966 11 921 11 809 11 824 11 922 12 017
Varehandel, reparasjon av motorvogner 8 342 8 081 8 297 8 625 8 575 8 185 10 682 10 660 10 893 11 105 11 022 10 574 10 961
Utenriks sjøfart og rørtransport 4 715 4 877 4 797 5 768 5 450 5 481 5 438 5 071 5 318 5 290 4 919 4 812 4 848
Transport ellers og lagring 6 838 6 845 6 737 6 697 6 721 6 718 10 965 10 509 10 548 10 571 10 618 10 662 10 766
Overnattings- og serveringsvirksomhet 434 433 465 460 483 492 639 648 653 636 635 640 657
Informasjon og kommunikasjon 984 985 1 026 1 028 1 015 1 101 1 339 1 423 1 439 1 368 1 412 1 406 1 427
Omsetning og drift av fast eiendom 1 535 1 528 1 598 1 573 1 558 1 609 1 843 1 844 1 866 1 839 1 824 1 893 1 854
Faglig og finansiell tjenesteyting 2 084 2 108 2 230 2 299 2 410 2 474 5 643 5 711 5 855 5 876 5 777 5 915 5 725
Forretningsmessig tjenesteyting 6 048 5 871 5 788 5 783 5 797 5 782 6 513 7 184 7 123 6 673 6 757 6 871 6 961
Tjenesteytende næringer ellers 2 586 2 519 2 594 2 527 2 558 2 546 4 186 4 244 4 339 4 356 4 398 4 428 4 657

1På grunn av en fusjon mellom et finansieringsselskap og en bank, er ikke september 2010 direkte sammenlignbar med tidligere perioder.

Standardtegn i tabeller ,