Statistisk sentralbyrå

2 Eksport av varer uten skip og oljeplattformer. April og januar - april 2010 og 2011 Foreløpige tall. Millioner kroner (Rettet 16.05.2011 kl. 12.55)4
Varegrupper1 April Januar-april Endring i millioner kroner Endring i prosent
2010 2011 2010 2011
0-9 I alt 62 596 75 518  261 276  297 294 36 018 13,8
Av dette            
Ex33 Råolje 25 317 32 419 94 708  114 591 19 883 21,0
Ex33 Kondensater  472  879 1 765 3 031 1 266 71,7
Ex34 Naturgass (i gassform) 11 975 12 147 58 150 61 326 3 176 5,5
Andre varer2 24 832 30 074  106 653  118 347 11 693 11,0
             
0   Matvarer og levende dyr 3 760 4 325 16 489 18 597 2 108 12,8
03  Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav 3 516 4 062 15 483 17 559 2 076 13,4
034, 035, 036 Fisk, krepsdyr og bløtdyr, fersk, kjølt, fryst, saltet, tørket eller røykt 3 457 3 987 15 238 17 272 2 034 13,3
037 Fiskehermetikk o.a. tilberedt fisk 59 75  246  288 42 17,1
08  Fôrstoffer for dyr, unntatt korn 74 96  313  321 8 2,5
    Andre matvarer og levende dyr  170  167  693  717 24 3,5
             
1   Drikkevarer og tobakk 40 38  134  131 -3 -2,2
             
2   Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer  955 1 046 3 423 4 288  865 25,3
21  Huder og skinn, rå 37 28  222  249 27 12,0
24  Tømmer, trelast og kork 99  130  365  435 70 19,2
25  Papirmasse og papiravfall  227  301  952 1 263  310 32,6
27  Rå gjødningsstoffer og rå mineraler  163  235  696  807  111 16,0
28  Malmer og avfall av metall  399  325 1 015 1 389  374 36,9
    Andre råvarer 30 27  172  145 -27 -15,8
             
3   Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm mv. 41 616 53 689  174 503  204 537 30 034 17,2
32  Kull, koks og briketter 7 - 12 - -12 -98,5
33  Mineralolje og mineraloljeprodukter 27 930 39 143  108 368  135 038 26 669 24,6
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte 2 107 5 823 11 804 17 299 5 494 46,5
34  Gass, naturlig og tilvirket 13 636 14 407 65 429 69 229 3 800 5,8
342 Flytende propan og butan 1 396 1 985 6 398 6 737  339 5,3
35  Elektrisk strøm 44  139  693  270 -423 -61,1
             
4   Dyre- og plantefett, -olje og voks  125  141  447  575  128 28,5
41  Dyrefett og oljer 56 69  220  280 60 27,0
    Annet fett og olje 69 72  227  295 68 29,9
             
5   Kjemiske produkter i.e.n. 3 631 3 859 14 401 16 300 1 898 13,2
51  Organiske kjemiske produkter  851  703 3 264 2 898 -366 -11,2
52  Uorganiske kjemiske produkter  405  696 1 677 2 616  939 56,0
57  Plastråstoffer  347  464 1 326 1 862  537 40,5
58  Plast, halvfabrikata 75 79  265  341 76 28,8
    Andre kjemiske produkter 1 954 1 917 7 870 8 582  713 9,1
 
6   Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 5 975 6 307 23 135 26 162 3 027 13,1
64  Papir og papp og varer derav  489  456 2 162 2 066 -96 -4,5
65  Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer 78  105  349  368 19 5,6
66  Varer av ikke-metalliske mineraler  104  111  437  500 62 14,3
67  Jern og stål  984 1 042 3 626 4 148  523 14,4
68  Metaller, unntatt jern og stål 3 503 3 896 13 524 16 190 2 666 19,7
69  Varer av metaller, i.e.n.  663  531 2 427 2 225 -202 -8,3
    Andre bearbeidde varer  153  166  610  664 55 9,0
 
7   Maskiner og transportmidler 4 796 4 298 21 853 19 325 -2 528 -11,6
71  Kraftmaskiner og -utstyr  513  464 2 106 2 154 49 2,3
72  Maskiner for spesielle industrier  983  812 4 667 3 592 -1 075 -23,0
73  Metallbearbeidingsmaskiner 26 30  118  145 27 22,9
74  Generelle industrimaskiner 1 141 1 027 6 118 4 297 -1 821 -29,8
75  Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr  150  139  750  626 -125 -16,6
76  Telekommunikasjonsapparater mv.  436  439 1 998 2 075 78 3,9
77  Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n.  917  712 3 735 3 424 -311 -8,3
78  Kjøretøyer for veg  327  370 1 393 1 659  266 19,1
79  Andre transportmidler3  303  304  969 1 353  384 39,7
           
8   Forskjellige ferdige varer 1 631 1 687 6 600 6 922  322 4,9
82  Møbler og deler  262  196 1 032 1 036 4 0,4
84  Klær og tilbehør til klær 43 83  180  271 91 50,7
87  Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater, i.e.n.  678  733 2 743 3 095  352 12,8
    Andre ferdige varer  648  674 2 646 2 520 -126 -4,8
         
9   Varer og transaksjoner, i.e.n. under SITC 66  129  290  457  167 57,5
1  Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev. 4). Ex = del av hovedgruppen.
2  Eksport av andre varer: alle varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensat.
3  Ekskl. skip og oljeplattformer.
4  Tabellen ble rettet og publisert på nytt 16.05.2011 kl. 12.55.

Standardtegn i tabeller