Statistisk sentralbyrå

4 Utslipp til luft av miljøgifter, etter næring. 2010*
  Bly Kadmium Kvikksølv Arsen Krom Kopper PAH PAH-OSPAR PAH-4 Dioksin
  kg mg
Alle næringer og husholdninger 7 116  737  945 2 643 4 705 26 986  104 105 25 303 8 709 38 667
                     
Utenriks luft- og sjøtansport                    
Utenriks lufttransport 33 5 14 23 23 23 49 1 0 28
Utenriks sjøfart 1 430  143  347  801 1 737  752 5 213  847  130 13 032
                     
Utslipp fra norsk territorium 5 654  590  584 1 819 2 945 26 211 98 844 24 455 8 578 25 608
                     
Jordbruk, skogbruk og fiske                    
Jordbruk, jakt og viltstell 80 6 7 13 25  221 2 691 1 138  242 1 344
Skogbruk 1 0 1 1 1 26 49 8 1 2
Fiske og fangst 47 5 23 24 21 29  724  118 18 1 795
Akvakultur 0 0 0 0 0 3 4 1 0 6
                     
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester                    
Bergverksdrift 9 1 3 4 9  106  202 41 7 7
Utvinning av råolje og naturgass 33 12 21 35  119 98  580 86 13 1 510
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 5 1 3 3 2 3  257 48 6  359
                     
Industri                    
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri 8 1 4 4 5 34 65 28 6 12
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler 11 16 2 27 27 71 52 17 4  161
Produksjon av papir og papirvarer  456  146 39  266  941 1 009  218 82 21 1 398
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri  178 28 14  129  114  436  935  266  127  436
Produksjon av gummi- og plastprodukter 1 0 0 0 0 3 7 3 1 1
Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter  404 13 68  462  732  588 2 117  526 93 1 245
Produksjon av metaller  954 84 50  245  180 1 720 30 160 8 940 4 467 2 244
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 1 0 0 0 0 5 10 4 1 1
Produksjon av datamaskiner og elektroniske produkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produksjon av elektrisk utstyr 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Produksjon av maskiner og utstyr ellers 1 0 0 0 1 3 6 2 0 1
Produksjon av motorvogner og tilhengere 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Produksjon av andre transportmidler 1 0 0 0 0 7 16 3 1 4
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon 0 0 0 1 1 2 2 1 0 4
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 0 0 0 0 0 5 11 6 1 0
                     
Kraft- og vannforsyning, avløp og renovasjon                    
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning 61 37 25 72 83  188  825  236 21  613
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0
Avløps- og renovasjonsvirksomhet 27 1 2 2 49 56 96 11 2 15
                     
Bygge- og anleggsvirksomhet 21 3 10 12 12  341  650  153 28 27
                     
Varehandel, reparasjoner, hotell- og restaurantnæringen                    
Varehandel og reparasjon av motorvogner 12 5 5 7 7  151  241  122 27 15
Overnattings- og serveringsvirksomhet 1 0 1 1 1 11 11 6 1 2
                     
Tjenesteytende næringer                    
Post og telekommunikasjon 2 1 0 2 2 68 53 25 6 4
Forlagsvirksomhet 0 0 0 0 0 3 4 2 0 1
Film-, video- og musikkproduksjon, kringkasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi og informasjonstjenester 0 0 - 0 0 10 6 3 1 1
Finansierings- og forsikringsvirksomhet 1 0 0 1 1 31 19 8 2 3
Omsetning og drift av fast eiendom 1 0 1 1 1 14 31 16 3 1
Tjenesteytende næringer ellers 7 1 76 5 4 92  601  214 19  156
                     
Transport                    
Landtransport, unntatt rørtransport  170 27 85 85 85 3 890 6 596 3 260  687  171
Innenriks sjøfart  109 11 37 59  102 57  878  143 22 2 196
Innenriks lufttransport 1 271 3 10 17 17 20  119 7 2 24
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 4 0 2 2 2 35 80 29 6 88
                     
Undervisning, helse og sosialt arbeid                    
Undervisning 4 1 3 3 3 8 4 1 0 14
Helsetjenester 6 1 3 5 4 58 34 15 4 12
Pleie- og omsorgstjenester, barnehager og SFO - - - - - - - - - -
                     
Offentlig admistrasjon og forsvar 18 3 6 8 28 40 85 14 2  154
                     
Husholdninger 1 746  179 81  319  362 16 763 50 396 8 869 2 733 11 578
Kilde: Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller