Statistisk sentralbyrå

Utslipp av miljøgifter, nasjonale tall

3 Utslipp til luft av svevestøv, etter næring. 2010*. Tonn
  TSP PM10 PM2,5
  Tonn
Alle næringer og husholdninger 80 498 63 679 57 179
       
Utenriks luft- og sjøtansport      
Utenriks lufttransport 5 5 5
Utenriks sjøfart 9 811 9 811 9 320
       
Utslipp fra norsk territorium 70 682 53 863 47 854
       
Jordbruk, skogbruk og fiske      
Jordbruk, jakt og viltstell 1 257 1 253 1 192
Skogbruk  107  107  102
Fiske og fangst  913  913  868
Akvakultur 3 3 2
       
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester      
Bergverksdrift 7 047 2 786  207
Utvinning av råolje og naturgass 1 413 1 405 1 252
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass  439  390  279
       
Industri      
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri 62 53 43
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri 1 1 1
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler  351  330  328
Produksjon av papir og papirvarer  562  542  482
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 1 1 1
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 2 269 2 169 2 064
Produksjon av gummi- og plastprodukter 5 4 3
Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter  290  234  159
Produksjon av metaller 1 852 1 792 1 258
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 8 7 6
Produksjon av datamaskiner og elektroniske produkter 0 0 0
Produksjon av elektrisk utstyr 4 2 2
Produksjon av maskiner og utstyr ellers 7 6 5
Produksjon av motorvogner og tilhengere 5 4 2
Produksjon av andre transportmidler 23 17 16
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon 11 10 10
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 6 2 2
       
Kraft- og vannforsyning, avløp og renovasjon      
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning  954  814  704
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 1 1
Avløps- og renovasjonsvirksomhet 32 30 26
       
Bygge- og anleggsvirksomhet 7 294 1 867 1 155
       
Varehandel, reparasjoner, hotell- og restaurantnæringen      
Varehandel og reparasjon av motorvogner  574  199 64
Overnattings- og serveringsvirksomhet 5 4 3
       
Tjenesteytende næringer      
Post og telekommunikasjon 61 21 7
Forlagsvirksomhet 3 3 3
Film-, video- og musikkproduksjon, kringkasting 0 0 0
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi og informasjonstjenester 0 0 0
Finansierings- og forsikringsvirksomhet 3 3 2
Omsetning og drift av fast eiendom 6 6 5
Tjenesteytende næringer ellers 27 22 18
       
Transport      
Landtransport, unntatt rørtransport 3 037 1 967 1 512
Innenriks sjøfart 1 354 1 354 1 286
Innenriks lufttransport 5 5 5
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 43 41 39
       
Undervisning, helse og sosialt arbeid      
Undervisning 37 32 30
Helsetjenester 28 21 18
Pleie- og omsorgstjenester, barnehager og SFO - - -
       
Offentlig admistrasjon og forsvar  149  143  137
       
Husholdninger 40 436 35 303 34 557
Kilde: Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller