Statistisk sentralbyrå

Utslipp av miljøgifter, nasjonale tall

2 Kildefordelte utslipp til luft av svevestøv1. 1990, 2009 og 2010*
  1990 2009 2010*
  TSP2 PM10 PM2.5 TSP2 PM10 PM2.5 TSP2 PM10 PM2.5
  1 000 tonn
Totalt 86,0 67,4 58,9 67,7 50,3 44,2 70,7 53,9 47,9
Olje- og gassutvinning - stasjonær forbrenning 1,6 1,5 1,2 1,6 1,5 1,3 1,8 1,7 1,5
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning 1,9 1,7 1,5 0,9 0,8 0,7 1,1 0,9 0,9
Industri og bergverk - prosessutslipp 24,0 13,5 8,0 17,7 7,4 3,3 17,3 7,5 3,6
Energiforsyning 0,5 0,3 0,2 0,7 0,6 0,5 0,9 0,8 0,7
Oppvarming i andre næringer enn industri 2,5 2,4 2,3 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6
Oppvarming i husholdninger 38,9 38,8 38,8 30,6 30,6 30,6 33,1 33,1 33,1
Personbiler 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Andre lette kjøretøy 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Tunge kjøretøy 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Motorsykler og mopeder - - - - - - - - -
Jernbane 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Innenriks luftfart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Innenriks sjøfart og fiske 2,1 2,1 2,0 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3
Motorredskaper m.m. 2,2 2,2 2,1 2,7 2,7 2,6 3,1 3,1 3,0
Kunstgjødsel og annet jordbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Slitasje på veier, dekk, bremser og jernbaneledninger 10,2 2,6 0,6 8,6 1,9 0,6 8,5 1,8 0,5
Bruk av produkter med fluorgasser, løsemidler m.m. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Annet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
1  Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
2  Totalt svevestøvutslipp.
Kilde: Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller