Statistisk sentralbyrå

1 Utslipp til luft, etter næring. Miljøgifter og svevestøv (PM10). 20051 (Rettet 15. juli 2008)
  Pb Cd Hg As Cr Cu PAH Dioksiner Svevestøv (PM10)1
  kg kg kg kg kg kg kg mg tonn
I alt 7 569  542  690 1 470 2 692 20 676  153 761 24 183 54 578
                   
Energisektorene i alt 85 39 34 87  185  229 1 149 2 305 1 084
Utvinning av olje og gass2 29 11 19 32  111 90  519 1 354  726
Utvinning av kull - - - - - 1 1 1 0
Oljeraffinering - - - 3 15 12 16 7  155
Elektrisitetsforsyning3 55 28 15 52 59  127  614  943  203
                   
Industri i alt 3 897  272  326  857 1 832 3 677 86 100 5 980 10 831
Oljeboring 2 0 1 1 1 1 80  121  196
Treforedling  400  122 38  240  783  811  184 1 160  349
Prod. av kjemiske råvarer  239 34 16  100  369  319 1 093  596 2 171
Mineralsk produksjon4 90 11 84  322  271  442 6 107  513 3 274
Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 2 989 56  169  129  249  524 1 321 2 212 2 446
Produksjon av andre metaller 80 23 2 9 11 1 313 77 053 1 140 2 154
Produksjon av metallvarer, båter, skip og plattformer 26 3 3 6 24 62 79 29 63
Produksjon av tre-, plast-, gummi-, grafiske og kjemiske varer 51 21 6 39  106  145 74  194  107
Produksjon av forbruksvarer 20 2 7 11 19 62  109 15 71
                   
Andre næringer i alt 1 977 70  258  231  336 4 559 11 819 6 025 6 757
Bygg og anlegg 19 3 9 11 11  293  558 29 1 834
Jordbruk og skogbruk 39 13 18 26 65  307 3 431 1 717 1 910
Fiske og fangst 47 5 22 24 23 31  690 1 708  205
Landtransport, innenriks  128 24 63 66 66 3 227 4 964  132 2 064
Sjøtransport, innenriks  103 10 34 56 96 53  828 2 070  385
Lufttransport5 1 577 3 8 13 13 16  211 20 4
Annen privat tjenesteyting 44 9 13 27 47  605  602  118  316
Offentlig kommunal virksomhet6 5 1 72 3 3 8  485  149 16
Offentlig statlig virksomhet 15 2 18 6 12 18 50 83 24
                   
Private husholdninger 1 610  161 73  295  340 12 210 54 693 9 872 35 907
1  Svevestøv-tallene er foreløpige 2006-tall.
2  Inkluderer gassterminal, transport- og supplyskip.
3  Inkluderer utslipp fra søppelforbrenningsanlegg.
4  Inkluderer bergverk.
5  Inkluderer bare innenriks luftfart.
6  Inkluderer vannforsyning.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller