Statistisk sentralbyrå

Ofre for lovbrudd, anmeldt

8 Personoffer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. 2010. Absolutte tall
Type hovedlovbrudd I alt Kjønn Alder
Menn Kvinner 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80- Uoppgitt alder
I alt  169 274 98 286 70 988 1 891 17 460 41 165 34 159 33 025 21 962 12 379 4 724 2 380  129
                           
Forbrytelser  154 010 89 701 64 309 1 632 15 814 38 220 31 066 29 887 19 740 11 099 4 272 2 153  127
                           
Forbrytelse mot straffeloven  153 275 89 362 63 913 1 590 15 759 38 101 30 925 29 717 19 627 11 029 4 255 2 145  127
Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet 2 1 1 - - - 1 - - 1 - - -
Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode 1 1 - - - - - - 1 - - - -
Forbrytelse mot statsmaktene 1 1 - - - - - - 1 - - - -
Annet - - - - - - - - - - - - -
Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter 2 1 1 - - 1 - - - 1 - - -
Forbrytelse i den offentlige tjeneste 94 58 36 3 11 14 18 22 13 7 4 2 -
Vinningsforbrytelse - - - - - - - - - - - - -
Brevbrudd 1 1 - - - 1 - - - - - - -
Misbruk av myndighet 1 - 1 - - - 1 - - - - - -
Annet 92 57 35 3 11 13 17 22 13 7 4 2 -
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  444  265  179 - 12  109  141  111 57 14 - - -
Vold mot offentlig tjenestemann  271  187 84 - 1 74 92 67 32 5 - - -
Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann  111 48 63 - - 16 33 36 19 7 - - -
Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming 58 29 29 - 11 18 15 7 5 2 - - -
Annet 4 1 3 - - 1 1 1 1 - - - -
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred 1 943 1 205  738 1 66  264  328  397  367  324  121 75 -
Opprør og oppløp mv. - - - - - - - - - - - - -
Rasediskriminering 14 13 1 - 2 5 2 4 - 1 - - -
Oppfordring til straffbar handling mv. 1 1 - - - - 1 - - - - - -
Brevbrudd 12 4 8 - - 3 3 2 2 1 1 - -
Innbrudd 1 760 1 128  632 - 23  222  302  359  351  309  120 74 -
Annet  156 59 97 1 41 34 20 32 14 13 - 1 -
Allmennfarlig forbrytelse  142 88 54 3 8 24 26 45 18 11 5 2 -
Forsettlig forvoldelse av ildebrann 47 29 18 2 3 4 7 15 6 5 3 2 -
Uaktsom forvoldelse av ildebrann 23 18 5 - - 2 5 8 3 4 1 - -
Narkotikaforbrytelse 45 31 14 1 4 12 6 12 8 1 1 - -
Grov narkotikaforbrytelse 3 3 - - - 1 - 2 - - - - -
Annet 24 7 17 - 1 5 8 8 1 1 - - -
Falsk forklaring 91 70 21 - 3 13 26 24 16 8 1 - -
Falsk anklage  335  283 52 - 13 64  103 74 51 26 3 1 -
Forsettlig falsk anklage  131  109 22 - 2 19 42 28 25 13 2 - -
Annet  204  174 30 - 11 45 61 46 26 13 1 1 -
Pengefalsk 15 8 7 - 1 - 3 5 1 4 1 - -
Dokumentfalsk  545  337  208 2 29  133  131  118 71 46 8 6 1
Benyttelse av falskt dokument  227  149 78 - 9 61 52 55 26 18 4 1 1
Forfalskning av dokument  122 61 61 - 7 23 41 18 18 10 3 2 -
Annet  196  127 69 2 13 49 38 45 27 18 1 3 -
Seksualforbrytelse 3 270  416 2 854  653 1 560  507  260  130 57 16 9 10 68
Voldtekt  876 40  836 15  351  285  120 73 21 3 2 5 1
Seksuell omgang v/trusler, underfundig adferd o.l. - - - - - - - - - - - - -
Seksuell omgang med bevisstløs - - - - - - - - - - - - -
Voldtektsforsøk  104 3  101 - 24 53 17 6 3 - 1 - -
Incest 65 9 56 41 21 1 1 1 - - - - -
Seksuell omgang med barn  740  143  597  318  376 - - - - - - - 46
Under 10 år  168 43  125  157 - - - - - - - - 11
Under 14 år  325 72  253  153  141 - - - - - - - 31
Under 16 år  247 28  219 8  235 - - - - - - - 4
Annen seksuell omgang 97 18 79 6 42 22 19 2 3 1 2 - -
Seksuell handling med barn under 16 år  445 95  350  176  248 - - - - - - - 21
Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd  616 63  553 63  340 82 63 36 21 7 2 2 -
Pornografi 51 10 41 5 32 6 4 2 1 1 - - -
Annet  276 35  241 29  126 58 36 10 8 4 2 3 -
Forbrytelse mht. familieforhold 3 016  766 2 250  579  537  606  556  452  172 43 24 9 38
Misligholdt forsørgelsesplikt mv. - - - - - - - - - - - - -
Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap 6 3 3 - 1 1 1 2 1 - - - -
Bortføring av barn 69 43 26 8 16 7 22 13 2 1 - - -
Mishandling i familieforhold 2 510  626 1 884  534  462  500  439  347  134 34 16 8 36
Grov mishandling i familieforhold 41 5 36 3 8 9 9 6 2 1 1 - 2
Annet  390 89  301 34 50 89 85 84 33 7 7 1 -
Forbrytelse mot den personlige frihet 6 185 3 393 2 792 56  827 1 571 1 435 1 277  648  279 68 21 3
Trusler 5 908 3 295 2 613 46  744 1 481 1 383 1 251  637  275 67 21 3
Tvang/frihetsberøvelse  211 81  130 10 62 74 35 20 8 2 - - -
Annet 66 17 49 - 21 16 17 6 3 2 1 - -
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 11 746 7 987 3 759  230 2 706 4 049 2 008 1 539  782  298  102 26 6
Legemsfornærmelse 8 730 5 458 3 272  209 2 140 2 798 1 454 1 173  610  242 83 15 6
Legemsbeskadigelse 2 777 2 382  395 8  527 1 189  508  336  149 43 11 6 -
Grov legemsbeskadigelse 16 14 2 - 3 5 5 1 1 - 1 - -
Uaktsom legemsbeskadigelse 38 22 16 2 6 12 5 2 4 2 3 2 -
Drapsforsøk 52 40 12 1 3 12 15 12 6 - 2 1 -
Drap 29 14 15 4 2 7 8 3 2 3 - - -
Uaktsomt drap 28 19 9 2 7 6 4 1 5 1 2 - -
Annet 76 38 38 4 18 20 9 11 5 7 - 2 -
Ærekrenkelse  525  284  241 - 73 93 99  117 79 45 16 2 1
Underslag  654  407  247 3 40  104  132  160  115 60 23 17 -
Simpelt underslag  610  384  226 2 40  100  128  145  109 56 19 11 -
Grovt underslag 44 23 21 1 - 4 4 15 6 4 4 6 -
Tyveri  106 089 61 735 44 354 50 8 772 26 462 21 836 21 478 14 471 8 106 3 256 1 649 9
Simpelt tyveri 60 476 33 703 26 773 40 6 562 15 030 12 226 12 619 7 702 3 954 1 558  779 6
Fra bedrift, kontor og lager 1 096  645  451 - 42  194  239  244  214  131 23 9 -
Fra butikk  759  271  488 - 86  224  133  134 87 56 24 15 -
Fra leilighet, bolighus og hytte 4 541 2 412 2 129 1  501 1 221  702  769  597  339  195  215 1
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 2 119 1 486  633 - 41  347  450  488  353  276  113 51 -
Fra offentlig bygning og institusjon 2 094  948 1 146 2  613  290  306  407  222  105 63 85 1
Fra befordringsmiddel 6 240 4 043 2 197 5  507 1 346 1 250 1 284  977  591  217 63 -
Fra kafé og restaurant 4 435 1 853 2 582 1  451 2 156  917  490  258  115 32 14 1
Fra garderobe 2 376 1 323 1 053 1  807  504  304  436  232 67 20 5 -
Sykkeltyveri 13 402 7 849 5 553 17 1 140 3 110 3 241 3 641 1 618  482  122 31 -
Annet simpelt tyveri 23 414 12 873 10 541 13 2 374 5 638 4 684 4 726 3 144 1 792  749  291 3
Grovt tyveri 36 742 21 339 15 403 10 1 709 9 648 7 665 6 692 5 285 3 499 1 477  756 1
Fra forretning, bedrift, kontor og lager  728  535  193 - 8 92  168  165  160  101 26 8 -
Fra leilighet, bolighus og hytte 7 182 4 733 2 449 2  115  944 1 126 1 513 1 550 1 209  472  251 -
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 3 706 2 470 1 236 - 23  901  995  669  481  363  195 79 -
Fra offentlig bygning og institusjon  161 87 74 - 64 25 17 31 11 11 1 1 -
Fra befordringsmiddel 8 419 6 130 2 289 2  298 1 924 1 989 1 858 1 376  679  213 79 1
Annet grovt tyveri 16 546 7 384 9 162 6 1 201 5 762 3 370 2 456 1 707 1 136  570  338 -
Brukstyveri av motorkjøretøy 8 871 6 693 2 178 -  501 1 784 1 945 2 167 1 484  653  221  114 2
Bil 5 285 3 782 1 503 -  125 1 142 1 195 1 196  920  456  155 96 -
Motorsykkel  691  615 76 - 41  165  199  177 89 18 2 - -
Annet 2 895 2 296  599 -  335  477  551  794  475  179 64 18 2
Utpressing og ran 1 619 1 206  413 1  296  564  291  184  145 76 34 28 -
Utpressing 61 47 14 - 11 9 12 10 10 5 1 3 -
Ran 1 132  855  277 1  233  391  190  128 99 50 22 18 -
Grovt ran  382  269  113 - 44  148 82 42 31 17 11 7 -
Utpressing og ran, diverse 44 35 9 - 8 16 7 4 5 4 - - -
Bedrageri og utroskap 7 575 4 830 2 745 2  440 1 893 1 647 1 528 1 038  627  242  158 -
Bedrageri 6 539 4 153 2 386 2  388 1 684 1 427 1 307  875  527  208  121 -
Grovt bedrageri  327  211  116 - 11 58 73 64 55 32 14 20 -
Forsikringsbedrageri 2 2 - - - - - - 2 - - - -
Utroskap 15 11 4 - - 1 3 1 7 2 - 1 -
Grov utroskap 10 5 5 - - 2 2 2 3 1 - - -
Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv. 27 15 12 - 3 5 6 7 5 1 - - -
Annet  655  433  222 - 38  143  136  147 91 64 20 16 -
Forbrytelse i gjeldsforhold 12 12 - - - 1 6 2 3 - - - -
Forsømmelig og uriktig bokførsel 2 2 - - - - - 1 1 - - - -
Annet 10 10 - - - 1 6 1 2 - - - -
Skadeverk 8 290 5 572 2 718 7  311 1 471 1 735 1 890 1 439  990  319  128 -
Simpelt skadeverk 7 846 5 265 2 581 7  295 1 389 1 637 1 784 1 359  943  308  124 -
Grovt skadeverk  444  307  137 - 16 82 98  106 80 47 11 4 -
Misbruk av forretningshemmelighet - - - - - - - - - - - - -
Åger og lykkespill 1 1 - - - - - - - - 1 - -
Forbrytelse i sjøfartsforhold 7 7 - - - - 2 2 1 - 1 1 -
Heleri og hvitvasking  672  429  243 - 54  158  141  162 82 47 17 10 1
Simpelt heleri og hvitvasking  545  346  199 - 47  135  115  127 67 33 14 6 1
Grovt heleri og hvitvasking 52 31 21 - - 8 8 15 11 5 2 3 -
Annet 75 52 23 - 7 15 18 20 4 9 1 1 -
                           
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. 46 25 21 1 2 17 6 4 11 3 1 1 -
Narkotika, bruk 20 13 7 - 1 8 1 3 6 1 - - -
Narkotika, besittelse 16 7 9 - - 6 3 1 2 2 1 1 -
Narkotika, diverse 10 5 5 1 1 3 2 - 3 - - - -
                           
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift - - - - - - - - - - - - -
                           
Forbrytelse mot den militære straffelov 1 1 - - - 1 - - - - - - -
                           
Forbrytelse mot ligningsloven 2 2 - - - - - 1 - 1 - - -
Manglende selvangivelse - - - - - - - - - - - - -
Skattesvik 1 1 - - - - - - - 1 - - -
Annet 1 1 - - - - - 1 - - - - -
                           
Forbrytelse mot tolloven - - - - - - - - - - - - -
Smugling - - - - - - - - - - - - -
Annet - - - - - - - - - - - - -
                           
Forbrytelse mot alkoholloven 4 1 3 - 1 1 - 1 1 - - - -
Omsetting 1 1 - - - - - - 1 - - - -
Hjemmebrenning 1 - 1 - - 1 - - - - - - -
Annet 2 - 2 - 1 - - 1 - - - - -
                           
Forbrytelse mot andre lover  682  310  372 41 52  100  135  164  101 66 16 7 -
                           
Forseelser 15 264 8 585 6 679  259 1 646 2 945 3 093 3 138 2 222 1 280  452  227 2
                           
Forseelse mot straffeloven 8 666 4 406 4 260  124 1 043 1 818 1 800 1 720 1 179  643  230  109 -
Skadeverk  806  518  288 1 37 97  127  171  172  116 55 30 -
Naskeri  327  150  177 1 68 52 44 80 50 19 9 4 -
Forseelse mot den alminnelige orden og fred 1 730 1 231  499 16  146  416  340  338  246  155 54 19 -
Telefonsjikane 1 070  383  687 3  176  224  213  210  128 80 23 13 -
Sjøfartsforseelse 6 5 1 - 2 - - 2 1 - 1 - -
Annet 4 727 2 119 2 608  103  614 1 029 1 076  919  582  273 88 43 -
                           
Forseelse mot veitrafikkloven 5 456 3 274 2 182  121  534  957 1 092 1 148  815  504  174  109 2
Promillekjøring  174  121 53 2 15 27 38 48 20 17 4 3 -
Uten gyldig førerkort 47 31 16 - 1 6 13 11 9 5 - 2 -
Ulovlig hastighet 7 2 5 - - 1 3 3 - - - - -
Personskade 1 723  904  819 77  248  275  286  331  236  152 53 65 -
Annet 3 505 2 216 1 289 42  270  648  752  755  550  330  117 39 2
                           
Forseelse mot løsgjengerloven - - - - - - - - - - - - -
Drukkenskap - - - - - - - - - - - - -
Ordensforstyrrelse - - - - - - - - - - - - -
Annet - - - - - - - - - - - - -
                           
Forseelse mot politivedtektene 57 25 32 - 5 7 20 11 5 7 2 - -
Demonstrasjon - - - - - - - - - - - - -
Urinering - - - - - - - - - - - - -
Annet 57 25 32 - 5 7 20 11 5 7 2 - -
                           
Forseelse mot lov om merverdiavgift - - - - - - - - - - - - -
                           
Forseelse mot den militære straffelov 1 1 - - - - 1 - - - - - -
                           
Forseelse mot tolloven 1 1 - - - - - - 1 - - - -
Smugling 1 1 - - - - - - 1 - - - -
Omsetting og besittelse av ufortollet vare - - - - - - - - - - - - -
Annet - - - - - - - - - - - - -
                           
Forseelse mot alkoholloven 18 7 11 - 12 - 2 3 - 1 - - -
Omsetting - - - - - - - - - - - - -
Hjemmebrenning - - - - - - - - - - - - -
Annet 18 7 11 - 12 - 2 3 - 1 - - -
                           
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  511  482 29 1 28  114  103  122  101 38 4 - -
                           
Forseelse mot andre lover  554  389  165 13 24 49 75  134  121 87 42 9 -

Standardtegn i tabeller