Statistisk sentralbyrå

Ofre for lovbrudd, anmeldt

8 Personoffer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. 2008. Absolutte tall
Type hovedlovbrudd I alt Kjønn Alder
Menn Kvinner 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80- Uoppgitt alder
I alt  170 442       99 176       71 266       1 499       20 538       39 914       34 433       31 892       21 984       12 278       5 017       2 816 71
                           
Forbrytelser  154 516 90 009 64 507 1 296 18 718 36 892 31 119 28 704 19 681 10 972 4 517 2 546 71
                           
Forbrytelse mot straffeloven  153 813 89 665 64 148 1 259 18 643 36 805 30 985 28 561 19 551 10 907 4 492 2 539 71
Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet 1 1 - - - 1 - - - - - - -
Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode - - - - - - - - - - - - -
Forbrytelse mot statsmaktene - - - - - - - - - - - - -
Annet - - - - - - - - - - - - -
Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter 1 1 - - - - - - 1 - - - -
Forbrytelse i den offentlige tjeneste 90 56 34 2 5 10 17 29 14 6 5 2 -
Vinningsforbrytelse - - - - - - - - - - - - -
Brevbrudd 2 1 1 - - 1 1 - - - - - -
Misbruk av myndighet - - - - - - - - - - - - -
Annet 88 55 33 2 5 9 16 29 14 6 5 2 -
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  457  316  141 - 16  111  151  100 60 17 2 - -
Vold mot offentlig tjenestemann  278  208 70 - 2 65  105 60 37 9 - - -
Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann  108 59 49 - - 20 36 29 15 6 2 - -
Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming 67 48 19 - 13 25 10 9 8 2 - - -
Annet 4 1 3 - 1 1 - 2 - - - - -
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred 2 008 1 274  734 - 48  263  328  447  407  297  146 72 -
Opprør og oppløp mv. - - - - - - - - - - - - -
Rasediskriminering 19 13 6 - 1 3 7 3 2 2 1 - -
Oppfordring til straffbar handling mv. 1 1 - - - - 1 - - - - - -
Brevbrudd 9 3 6 - 3 1 2 1 2 - - - -
Innbrudd 1 886 1 210  676 - 30  239  300  424  390  291  142 70 -
Annet 93 47 46 - 14 20 18 19 13 4 3 2 -
Allmennfarlig forbrytelse  116 80 36 - 11 20 32 24 14 8 4 3 -
Forsettlig forvoldelse av ildebrann 46 31 15 - 1 9 11 12 4 4 3 2 -
Uaktsom forvoldelse av ildebrann 14 10 4 - - - 3 6 3 1 1 - -
Narkotikaforbrytelse 37 26 11 - 8 8 9 5 5 2 - - -
Grov narkotikaforbrytelse 6 4 2 - - 2 1 1 1 1 - - -
Annet 13 9 4 - 2 1 8 - 1 - - 1 -
Falsk forklaring 65 53 12 1 2 5 14 18 10 12 2 1 -
Falsk anklage  320  264 56 - 17 53  102 80 43 20 3 2 -
Forsettlig falsk anklage  129  116 13 - 7 20 37 32 22 10 1 - -
Annet  191  148 43 - 10 33 65 48 21 10 2 2 -
Pengefalsk 35 26 9 - 1 8 6 7 6 5 2 - -
Dokumentfalsk  599  358  241 - 42  129  166  114 82 43 19 4 -
Benyttelse av falskt dokument  239  153 86 - 15 48 68 45 37 18 7 1 -
Forfalskning av dokument  151 83 68 - 5 28 49 32 19 11 6 1 -
Annet  209  122 87 - 22 53 49 37 26 14 6 2 -
Seksualforbrytelse 3 134  398 2 736  642 1 466  559  202  136 59 12 6 4 48
Voldtekt  885 37  848 12  388  306 96 61 17 2 3 - -
Seksuell omgang v/trusler, underfundig adferd o.l. - - - - - - - - - - - - -
Seksuell omgang med bevisstløs - - - - - - - - - - - - -
Voldtektsforsøk  112 3  109 1 35 52 13 7 4 - - - -
Incest 66 21 45 48 18 - - - - - - - -
Seksuell omgang med barn  725  159  566  312  377 - - - - - - - 36
Under 10 år  166 46  120  156 - - - - - - - - 10
Under 14 år  316 87  229  149  150 - - - - - - - 17
Under 16 år  243 26  217 7  227 - - - - - - - 9
Annen seksuell omgang 50 3 47 3 19 9 12 6 - - - 1 -
Seksuell handling med barn under 16 år  306 56  250  144  150 - - - - - - - 12
Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd  673 74  599 91  325  110 57 44 33 9 3 1 -
Pornografi 50 7 43 5 31 5 5 3 1 - - - -
Annet  267 38  229 26  123 77 19 15 4 1 - 2 -
Forbrytelse mht. familieforhold1 1 765  347 1 418  220  251  391  410  321  115 30 11 5 11
Misligholdt forsørgelsesplikt mv. - - - - - - - - - - - - -
Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap 3 - 3 - - 2 1 - - - - - -
Bortføring av barn 44 18 26 7 6 9 12 8 2 - - - -
Mishandling i familieforhold 1 290  215 1 075  165  196  286  293  222 88 20 9 2 9
Grov mishandling i familieforhold 54 12 42 14 1 16 9 9 3 1 - - 1
Annet  374  102  272 34 48 78 95 82 22 9 2 3 1
Forbrytelse mot den personlige frihet1 6 158 3 357 2 801 79  896 1 486 1 503 1 213  649  250 62 18 2
Trusler 5 915 3 265 2 650 74  830 1 407 1 466 1 176  640  246 57 17 2
Tvang/frihetsberøvelse  169 77 92 3 47 52 25 27 8 2 4 1 -
Annet 74 15 59 2 19 27 12 10 1 2 1 - -
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred1 12 786 8 771 4 015  192 3 338 4 347 2 170 1 536  817  276 76 32 2
Legemsfornærmelse 9 443 5 995 3 448  172 2 642 3 007 1 588 1 118  619  213 57 25 2
Legemsbeskadigelse 3 107 2 633  474 6  665 1 284  537  375  175 50 12 3 -
Grov legemsbeskadigelse 19 13 6 2 2 6 5 3 1 - - - -
Uaktsom legemsbeskadigelse 25 8 17 2 4 6 3 5 1 2 1 1 -
Drapsforsøk 52 36 16 - 1 19 15 10 5 - 1 1 -
Drap 34 24 10 4 2 7 7 8 1 4 1 - -
Uaktsomt drap 32 19 13 2 5 3 4 7 7 2 1 1 -
Annet 74 43 31 4 17 15 11 10 8 5 3 1 -
Ærekrenkelse  592  300  292 2 93 94  127  129 84 48 12 3 -
Underslag  582  371  211 3 36 97  134  129 93 50 24 16 -
Simpelt underslag  552  352  200 3 36 95  127  124 87 45 21 14 -
Grovt underslag 30 19 11 - - 2 7 5 6 5 3 2 -
Tyveri  107 509 61 990 45 519  107 11 191 25 273 21 992 20 761 14 355 8 236 3 528 2 060 6
Simpelt tyveri 59 917 32 623 27 294 94 8 633 14 181 11 813 11 587 7 201 3 916 1 603  884 5
Fra bedrift, kontor og lager 1 242  707  535 - 47  219  280  266  257  130 34 9 -
Fra butikk  593  221  372 1 70  138  113 98 75 54 23 21 -
Fra leilighet, bolighus og hytte 4 947 2 527 2 420 1  710 1 302  768  833  565  329  188  251 -
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 1 920 1 352  568 1 71  324  450  437  267  235  102 33 -
Fra offentlig bygning og institusjon 2 118  920 1 198 7  750  284  259  357  220  116 53 71 1
Fra befordringsmiddel 6 942 4 563 2 379 2  626 1 468 1 329 1 503 1 019  672  252 71 -
Fra kafé og restaurant 4 425 1 685 2 740 1  548 1 990  917  523  278  115 40 13 -
Fra garderobe 2 488 1 367 1 121 6 1 071  465  299  386  175 55 20 9 2
Sykkeltyveri 11 900 6 850 5 050 50 1 964 2 494 2 621 2 903 1 338  410 89 30 1
Annet simpelt tyveri 23 342 12 431 10 911 25 2 776 5 497 4 777 4 281 3 007 1 800  802  376 1
Grovt tyveri 37 775 22 041 15 734 11 1 872 9 146 7 923 6 882 5 587 3 629 1 685 1 039 1
Fra forretning, bedrift, kontor og lager  652  482  170 - 10 76  148  178  128 79 24 9 -
Fra leilighet, bolighus og hytte 7 903 5 149 2 754 -  117 1 031 1 368 1 719 1 691 1 204  495  278 -
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 3 167 2 127 1 040 - 28  766  871  548  437  314  141 62 -
Fra offentlig bygning og institusjon  155 70 85 - 54 26 23 22 9 13 3 5 -
Fra befordringsmiddel 10 527 7 718 2 809 2  489 2 597 2 503 2 271 1 622  772  211 60 -
Annet grovt tyveri 15 371 6 495 8 876 9 1 174 4 650 3 010 2 144 1 700 1 247  811  625 1
Brukstyveri av motorkjøretøy 9 817 7 326 2 491 2  686 1 946 2 256 2 292 1 567  691  240  137 -
Bil 5 490 3 861 1 629 -  128 1 173 1 358 1 201  930  431  162  107 -
Motorsykkel  744  673 71 - 56  194  228  172 74 14 4 2 -
Annet 3 583 2 792  791 2  502  579  670  919  563  246 74 28 -
Utpressing og ran 1 543 1 223  320 1  341  526  272  177  122 60 21 23 -
Utpressing 60 51 9 - 10 12 17 11 7 3 - - -
Ran 1 101  886  215 1  267  377  174  124 83 39 17 19 -
Grovt ran  328  243 85 - 48  125 72 35 26 15 3 4 -
Utpressing og ran, diverse 54 43 11 - 16 12 9 7 6 3 1 - -
Bedrageri og utroskap 6 675 4 215 2 460 6  382 1 819 1 485 1 278  925  485  179  116 -
Bedrageri 5 754 3 608 2 146 4  341 1 623 1 278 1 081  795  390  145 97 -
Grovt bedrageri  285  207 78 - 10 38 72 68 44 32 11 10 -
Forsikringsbedrageri 2 2 - - - 1 - - - 1 - - -
Utroskap 6 2 4 - - 1 1 2 1 1 - - -
Grov utroskap 9 8 1 - - 1 2 - 5 1 - - -
Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv. 10 10 - - - 1 2 4 1 1 1 - -
Annet  609  378  231 2 31  154  130  123 79 59 22 9 -
Forbrytelse i gjeldsforhold 8 4 4 - 1 1 3 1 1 1 - - -
Forsømmelig og uriktig bokførsel 1 1 - - - - 1 - - - - - -
Annet 7 3 4 - 1 1 2 1 1 1 - - -
Skadeverk 8 733 5 838 2 895 3  427 1 454 1 743 1 935 1 605 1 013  379  172 2
Simpelt skadeverk 8 250 5 498 2 752 3  405 1 380 1 641 1 834 1 519  951  359  156 2
Grovt skadeverk  483  340  143 - 22 74  102  101 86 62 20 16 -
Misbruk av forretningshemmelighet - - - - - - - - - - - - -
Åger og lykkespill - - - - - - - - - - - - -
Forbrytelse i sjøfartsforhold 17 14 3 - - 2 3 4 4 3 - 1 -
Heleri og etterfølgende bistand  619  408  211 1 79  156  125  122 85 35 11 5 -
Heleri  529  344  185 1 65  136  109  106 73 25 10 4 -
Grovt heleri 17 13 4 - 1 3 3 1 5 3 - 1 -
Annet 73 51 22 - 13 17 13 15 7 7 1 - -
                           
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. 31 20 11 - 6 8 6 4 5 1 1 - -
Narkotika, bruk 12 8 4 - 2 1 4 2 2 - 1 - -
Narkotika, besittelse 12 9 3 - 2 5 - 1 3 1 - - -
Narkotika, diverse 7 3 4 - 2 2 2 1 - - - - -
                           
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift - - - - - - - - - - - - -
                           
Forbrytelse mot den militære straffelov - - - - - - - - - - - - -
                           
Forbrytelse mot ligningsloven 2 1 1 - - 1 - 1 - - - - -
Manglende selvangivelse - - - - - - - - - - - - -
Skattesvik 1 - 1 - - 1 - - - - - - -
Annet 1 1 - - - - - 1 - - - - -
                           
Forbrytelse mot tolloven - - - - - - - - - - - - -
Smugling - - - - - - - - - - - - -
Annet - - - - - - - - - - - - -
                           
Forbrytelse mot alkoholloven 6 3 3 - 2 2 1 - 1 - - - -
Omsetting 1 1 - - - - - - 1 - - - -
Hjemmebrenning 1 - 1 - - 1 - - - - - - -
Annet 4 2 2 - 2 1 1 - - - - - -
                           
Forbrytelse mot andre lover  664  320  344 37 67 76  127  138  124 64 24 7 -
                           
Forseelser 15 926 9 167 6 759  203 1 820 3 022 3 314 3 188 2 303 1 306  500  270 -
                           
Forseelse mot straffeloven 8 562 4 475 4 087 75 1 072 1 765 1 808 1 689 1 150  634  246  123 -
Skadeverk  981  633  348 1 56 96  150  203  203  161 71 40 -
Naskeri  623  309  314 3  144  144 94 99 76 30 23 10 -
Forseelse mot den alminnelige orden og fred2 1 816 1 293  523 9  173  462  377  341  251  124 53 26 -
Telefonsjikane 1 119  378  741 2  166  228  246  222  138 75 29 13 -
Sjøfartsforseelse 17 15 2 - 2 4 2 3 2 3 1 - -
Annet 4 006 1 847 2 159 60  531  831  939  821  480  241 69 34 -
                           
Forseelse mot veitrafikkloven 6 082 3 665 2 417  117  640 1 064 1 257 1 203  903  554  216  128 -
Promillekjøring  265  185 80 2 24 36 73 54 41 25 7 3 -
Uten gyldig førerkort 51 28 23 - 8 10 8 12 6 6 - 1 -
Ulovlig hastighet 7 5 2 - 1 - - 3 1 - 2 - -
Personskade 2 040 1 124  916 73  315  312  351  364  307  177 73 68 -
Annet 3 719 2 323 1 396 42  292  706  825  770  548  346  134 56 -
                           
Forseelse mot løsgjengerloven2 - - - - - - - - - - - - -
Drukkenskap - - - - - - - - - - - - -
Ordensforstyrrelse - - - - - - - - - - - - -
Annet - - - - - - - - - - - - -
                           
Forseelse mot politivedtektene 35 15 20 - 2 8 4 5 6 5 5 - -
Demonstrasjon - - - - - - - - - - - - -
Urinering 5 2 3 - 1 2 - 1 - - 1 - -
Annet 30 13 17 - 1 6 4 4 6 5 4 - -
                           
Forseelse mot lov om merverdiavgift - - - - - - - - - - - - -
                           
Forseelse mot den militære straffelov - - - - - - - - - - - - -
                           
Forseelse mot tolloven 3 3 - - - - - 2 1 - - - -
Smugling 2 2 - - - - - 1 1 - - - -
Omsetting og besittelse av ufortollet vare - - - - - - - - - - - - -
Annet 1 1 - - - - - 1 - - - - -
                           
Forseelse mot alkoholloven 35 17 18 - 18 1 9 6 1 - - - -
Omsetting 5 3 2 - 2 - 1 2 - - - - -
Hjemmebrenning 1 1 - - - - 1 - - - - - -
Annet 29 13 16 - 16 1 7 4 1 - - - -
                           
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  668  614 54 3 53  140  152  156  125 31 8 - -
                           
Forseelse mot andre lover  541  378  163 8 35 44 84  127  117 82 25 19 -
1  Straffeloven kapittel 20, Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold, § 219 om mishandling i famileforhold trådte i kraft 1.1.2006. Den nye bestemmelsen erstatter til en viss grad andre liknende bestemmelser om vold og trusler i straffelovens kapittel 21 og 22.
2  Løsgjengerloven ble opphevet 1.1.2006, med unntak av § 11 om betleri (tigging) som ble opphevet 1.7.2006. Straffeloven kapittel 35, Forseelser mod den almindelige Orden og Fred, § 350 ble samtidig utvidet til å omfatte "den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre." (2. ledd).

Standardtegn i tabeller