Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

3   Heltidsansatte i kloakk- og renovasjonsvirksomhet1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter yrkesgruppe3 per 1. oktober 2003. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet i alt 1 634   24 266 23 621  102  543 2 001
Av dette            
Operatører, sjåfører, renovatører med videre 1 213 22 383 21 654 63  666 2 261
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder.
3  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller