Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

3   Heltidsansatte i kloakk- og renovasjonsvirksomhet1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe2 per 1. oktober 2002. Kr
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet i alt 1 911     22 744 22 325  248  171 1 614
Av dette            
Operatører, sjåfører, renovatører med videre 1 463 20 822 20 364  300  158 1 863
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller