Statistisk sentralbyrå

Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret

2 Naturalytelser. Antall personer og sum beløp. 2008 og 2009. Millioner kroner og endring i prosent
  Antall personer1 Sum beløp i millioner kroner Endring i prosent
  2008 2009 2008 2009 2008-2009
Naturalytelser i alt 1 921 900 1 939 100 17 963 18 751 4,4
           
Av dette          
Fri bil 54 200 54 800 4 399 4 589 4,3
Skattepliktig del av ulykkes- og yrkesskadeforsikring 1 704 700 1 723 000 4 575 4 823 5,4
Rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold 47 200 49 900  319  374 17,2
Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon  626 900  639 700 2 376 2 481 4,4
Trekkpliktig bil- og båtgodtgjørelse  100 600 95 800 2 719 2 833 4,2
1  Samme person kan motta naturalytelser fra flere arbeidsgivere.

Standardtegn i tabeller