Statistisk sentralbyrå

Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret

1 Antall personer, sum og gjennomsnittlig beløp for utvalgte hovedposter. Hele landet. 2008 og 2009
  Antall personer Sum beløp i millioner kroner Endring i prosent Gjennomsnittlig beløp i kroner Endring i prosent
  2008 2009 2008 2009 2008-2009 2008 2009 2008-2009
Kontantlønn 2 948 500 2 970 500  888 923  917 912 3,3  301 500  309 000 2,5
Av dette                
Lønn og honorarer 2 912 800 2 926 900  871 414  899 716 3,2  299 200  307 400 2,8
Nettolønnsordninger 7 200 9 700 4 641 5 564 19,9  643 200  571 400 -11,2
Lønn ved konkurs 13 000 21 100  474  975  105,7 36 400 46 100 26,7
                 
Naturalytelser 1 921 900 1 939 100 17 963 18 751 4,4 9 300 9 700 3,5
Utgiftsgodtgjørelse 1 208 700 1 155 300 13 795 13 614 -1,3 11 400 11 800 3,3
                 
Grunnlag for arbeidsgiveravgift 2 946 700 2 962 100  904 020  932 945 3,2  306 800  315 000 2,7
                 
Feriepengegrunnlag 2 582 900 2 609 800  709 196  746 152 5,2  274 600  285 900 4,1
                 
Dagpenger  100 100  160 300 4 291 9 588  123,4 42 800 59 800 39,6

Standardtegn i tabeller