Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde.
Næring Endring i prosent, 2. kvartal 2012-3. kvartal 2012 1
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -6,0 -0,1
Industri -1,2 1,7
Kraftforsyning -1,8 1,6
Vann, avløp, renovasjon 1,8 1,7
Bygge- og- anleggsvirksomhet -0,8 1,4
Varehandel 2,1 1,1
Samferdsel -1,8 1,9
Hotell- og restaurantvirksomhet -1,0 1,4
Informasjon og kommunikasjon -2,5 -0,4
Omsetning og drift av fast eiendom 2,1 2,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting -0,2 0,4
Forretningsmessig tjenesteyting -4,0 0,1
Undervisning -0,4 1,8
Helse- og sosialtjenester -0,1 1,4
Kultur, underholdning og fritid -0,7 0,5
Personlig tjenesteyting 0,6 0,8
1  Foreløpige tall

Standardtegn i tabeller