Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 2. kvartal 2011-3. kvartal 2011 1
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 0,6 1,8
Industri 1,1 2,1
Bygge- og- anleggsvirksomhet -0,2 1,8
Varehandel 3,0 0,9
Samferdsel 1,6 1,9
Hotell- og restaurantvirksomhet -2,2 0,7
Informasjon og kommunikasjon -0,3 2,1
Omsetning og drift av fast eiendom 4,5 1,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 2,0 1,1
Forretningsmessig tjenesteyting 0,6 0,1
Undervisning 1,3 2,4
Helse og sosialtjenester 2,7 2,4
Kultur, underholdning og fritid 1,0 2,9
Personlig tjenesteyting -0,7 -0,8
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller