Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 1. kvartal 2012-2. kvartal 20121
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -11,0 1,2
Industri -0,9 0,1
Kraftforsyning 1,6 0,1
Vann, avløp, renovasjon -3,1 -0,2
Bygge- og- anleggsvirksomhet 2,1 0,8
Varehandel -1,8 0,8
Samferdsel 1,4 0,1
Hotell- og restaurantvirksomhet 1,4 1,3
Informasjon og kommunikasjon 1,4 1,8
Omsetning og drift av fast eiendom -3,5 0,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting -1,0 0,9
Forretningsmessig tjenesteyting 2,6 2,2
Undervisning 2,7 0,4
Helse og sosialtjenester 1,0 0,5
Kultur, underholdning og fritid 0,2 0,9
Personlig tjenesteyting 0,5 0,3
1  Foreløpige tall

Standardtegn i tabeller