Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 4. kvartal 2011-1. kvartal 20121
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 19,6 0,7
Industri 5,0 0,7
Kraftforsyning 3,2 -0,8
Vann, avløp, renovasjon 5,0 0,9
Bygge- og- anleggsvirksomhet 2,6 0,8
Varehandel 6,1 0,2
Samferdsel 0,9 0,0
Hotell- og restaurantvirksomhet -0,8 -0,1
Informasjon og kommunikasjon 5,3 1,7
Omsetning og drift av fast eiendom 7,3 2,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 0,3 1,0
Forretningsmessig tjenesteyting 4,6 0,3
Undervisning 1,0 0,5
Helse og sosialtjenester 2,5 1,6
Kultur, underholdning og fritid -0,1 0,5
Personlig tjenesteyting -0,3 1,0
1  Foreløpige tall

Standardtegn i tabeller