Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde.
Næring Endring i prosent, 3. kvartal 2011-4. kvartal 20111
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -4,3 0,8
Industri -0,2 1,4
Bygge- og- anleggsvirksomhet 0,2 0,4
Varehandel -3,8 0,8
Samferdsel 0,9 1,1
Hotell- og restaurantvirksomhet 4,3 0,9
Informasjon og kommunikasjon -1,5 0,2
Omsetning og drift av fast eiendom -4,3 0,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 3,8 1,6
Forretningsmessig tjenesteyting -0,9 2,3
Undervisning -0,1 0,9
Helse og sosialtjenester -1,1 0,3
Kultur, underholdning og fritid 2,9 0,8
Personlig tjenesteyting 3,5 1,2
1  Foreløpige tall

Standardtegn i tabeller