Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde.
Næring Endring i prosent, 1. kvartal 2011-2. kvartal 2011 1
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -7,3 1,3
Industri -1,7 1,2
Kraftforsyning 6,5 0,0
Vann, avløp, renovasjon -2,6 0,8
Bygge- og anleggsvirksomhet 1,2 0,8
Varehandel -0,4 2,1
Samferdsel -0,6 0,1
Hotell- og restaurantvirksomhet 1,7 0,9
Informasjon og kommunikasjon -1,4 1,1
Omsetning og drift av fast eiendom 1,3 0,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting -0,5 1,0
Forretningsmessig tjenesteyting -1,5 0,8
Undervisning 1,9 0,1
Helse- og sosialtjenester -0,6 0,7
Kultur, underholdning og fritid -2,0 -1,2
Personlig tjenesteyting 1,7 1,5
1  Foreløpige tall

Standardtegn i tabeller