Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde.
Næring Endring i prosent, 4. kvartal 2010-1. kvartal 2011 1
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 11,4 0,0
Industri 4,4 0,2
Kraftforsyning 2,0 -0,6
Vann, avløp, renovasjon 5,6 0,6
Bygge- og- anleggsvirksomhet 0,8 0,6
Varehandel 4,1 1,2
Samferdsel 2,1 0,5
Hotell- og restaurantvirksomhet -0,3 0,5
Informasjon og kommunikasjon 4,5 0,2
Omsetning og drift av fast eiendom -0,2 0,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 0,0 0,2
Forretningsmessig tjenesteyting 5,5 0,8
Undervisning 0,0 1,0
Helse og sosialtjenester 2,7 1,3
Kultur, underholdning og fritid 0,1 0,4
Personlig tjenesteyting -0,3 1,0
1  Foreløpige tall

Standardtegn i tabeller