Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 3. kvartal 2010-4. kvartal 20101
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 0,1 1,2
Industri 1,4 1,1
Bygge- og- anleggsvirksomhet 1,7 0,7
Varehandel -0,6 0,2
Samferdsel -0,1 0,7
Hotell- og restaurantvirksomhet 3,2 0,8
Informasjon og kommunikasjon -1,0 0,2
Omsetning og drift av fast eiendom 0,2 0,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 3,6 2,5
Forretningsmessig tjenesteyting -1,3 1,2
Undervisning 0,6 0,6
Helse og sosialtjenester -0,8 0,9
Kultur, underholdning og fritid 1,1 0,2
Personlig tjenesteyting 1,9 0,5
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller