Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde.
Næring Endring i prosent, 2. kvartal 2010-3. kvartal 20101
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -0,9 2,5
Industri -0,8 2,8
Kraftforsyning -3,4 2,4
Vann, avløp, renovasjon 2,0 2,4
Bygge- og- anleggsvirksomhet -0,5 0,9
Varehandel -0,2 0,5
Samferdsel 0,5 1,2
Hotell- og restaurantvirksomhet -1,0 1,4
Informasjon og kommunikasjon 1,7 1,9
Omsetning og drift av fast eiendom 5,6 2,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting -0,2 0,9
Forretningsmessig tjenesteyting 4,2 4,6
Undervisning 3,4 3,8
Helse og sosialtjenester 1,5 0,6
Kultur, underholdning og fritid 1,9 1,6
Personlig tjenesteyting 0,9 1,6
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller