Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde.
Næring Endring i prosent, 4. kvartal 2009-1. kvartal 20101
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 5,9 -0,5
Industri 1,5 0,0
Kraftforsyning 1,0 0,2
Vann, avløp, renovasjon 1,0 0,4
Bygge- og anleggsvirksomhet 2,3 0,8
Varehandel 4,1 0,1
Samferdsel -0,1 0,2
Hotell- og restaurantvirksomhet 0,6 0,8
Informasjon og kommunikasjon 2,5 1,1
Omsetning og drift av fast eiendom 1,7 2,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 1,2 1,0
Forretningsmessig tjenesteyting 1,9 0,2
Undervisning 0,2 0,3
Helse- og sosialtjenester 1,2 1,7
Kultur, underholdning og fritid 1,3 0,5
Personlig tjenesteyting -0,6 1,4
1  Foreløpige tall

Standardtegn i tabeller