Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 1. kvartal 2009-2. kvartal 2009 1
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -4,2 0,3
Industri 1,1 0,8
Kraftforsyning 0,6 0,4
Vann, avløp, renovasjon 1,4 0,2
Bygge- og anleggsvirksomhet 1,0 0,8
Varehandel 0,9 1,7
Samferdsel 1,0 0,3
Hotell- og restaurantvirksomhet 2,3 0,5
Informasjon og kommunikasjon 1,3 0,0
Omsetning og drift av fast eiendom -0,9 0,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 0,7 0,1
Forretningsmessig tjenesteyting 1,2 0,8
Undervisning 0,9 1,0
Helse- og sosialtjenester 3,3 1,6
Kultur, underholdning og fritid 0,6 2,5
Personlig tjenesteyting 2,6 0,8
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller