Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 4. kvartal 2008-1. kvartal 2009 1
Månedslønn Avtalt månedslønn
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 12,4 1,4
Industri 0,7 0,9
Kraftforsyning 1,9 2,1
Vann, avløp, renovasjon 0,4 0,3
Bygge- og anleggsvirksomhet 0,4 0,8
Varehandel 0,8 0,6
Samferdsel 1,3 1,2
Hotell- og restaurantvirksomhet -1,4 -1,1
Informasjon og kommunikasjon -0,2 0,3
Omsetning og drift av fast eiendom 1,5 1,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 1,4 0,3
Forretningsmessig tjenesteyting 0,3 -0,3
Undervisning 1,8 0,5
Helse- og sosialtjenester 1,0 0,7
Kultur, underholdning og fritid 1,8 0,2
Personlig tjenesteyting -0,6 0,4
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller