Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6 Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltidsansatte med i fjerde kvartal 2008 Antall sysselsatte totalt1
Industri 96 600  297 000
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 28 800 48 300
Varehandel 47 500  371 100
Hotell- og restaurantvirkomshet 5 000 76 700
Samferdsel 57 600  209 000
Bygge- og anleggsvirksomhet 32 500  191 800
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 47 900  320 100
1  Sysselsatte personer ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 4. kvartal 2008, inkluderer lønnstakere og selvstendige.

Standardtegn i tabeller