Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 3. kvartal 2008-4. kvartal 2008 1
Månedslønn Avtalt månedslønn
Industri 2,4 1,0
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 2,2 3,5
Varehandel 1,5 0,8
Bygge- og anleggsvirksomhet 1,4 0,6
Hotell- og restaurantvirkomshet 3,1 0,9
Samferdsel 2,6 0,8
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 1,8 1,8
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller