Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6 Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltidsansatte med i 3. kvartal 2008 Antall sysselsatte totalt1
Industri 93 800  300 500
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 27 600 48 300
Varehandel 47 200  379 100
Hotell- og restaurantvirkomshet 6 000 78 800
Samferdsel 54 500  209 400
Bygge- og anleggsvirksomhet 33 100  197 000
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 44 700  326 900
1  Sysselsatte personer ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 3. kvartal 2008, inkluderer lønnstakere og selvstendige.

Standardtegn i tabeller