Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 2. kvartal 2008-3. kvartal 20081
Månedslønn Avtalt månedslønn
Industri 0,2 2,5
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -0,1 1,5
Varehandel -0,3 1,1
Bygge- og anleggsvirksomhet 0,4 3,5
Hotell- og restaurantvirkomshet -1,7 2,0
Samferdsel 2,0 3,3
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift -1,2 1,9
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller