Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6 Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltids- ansatte med i andre kvartal 2008 Antall sysselsatte totalt1
Industri 89 000  293 500
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 26 300 39 800
Varehandel 44 400  381 700
Hotell- og restaurantvirkomshet 5 500 79 400
Samferdsel 53 400  211 300
Kraftforsyning 5 600 11 700
Bygge- og anleggsvirksomhet 34 800  193 800
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 49 200  321 800
1  Sysselsatte personer ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 2. kvartal 2008, inkluderer lønnstakere og selvstendige.

Standardtegn i tabeller