Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 1. kvartal 2008-2. kvartal 2008 1
Månedslønn Avtalt månedslønn
Industri 0,2 1,7
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -0,1 0,4
Varehandel 1,1 1,5
Bygge- og anleggsvirksomhet 1,9 1,2
Hotell- og restaurantvirkomshet 1,8 1,4
Samferdsel -1,1 0,4
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 0,7 1,1
Kraftforsyning 1,5 0,3
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller