Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6 Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltidsansatte med i 1. kvartal 2008 Antall sysselsatte totalt1
Industri 98 400  289 600
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 29 500 39 300
Varehandel 43 300  373 100
Hotell- og restaurantvirkomshet 4 000 77 400
Samferdsel 53 600  212 400
Kraftforsyning 5 600 11 300
Bygge- og anleggsvirksomhet 37 000  189 400
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 53 800  314 000
1  Sysselsatte personer ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2008, inkluderer lønnstakere og selvstendige.

Standardtegn i tabeller