Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde.
Næring Endring i prosent, 4. kvartal 2007-1. kvartal 2008 1
Månedslønn Avtalt månedslønn
Industri 3,1 0,5
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 2,9 1,5
Varehandel 1,3 0,9
Bygge- og anleggsvirksomhet 2,3 0,1
Hotell- og restaurantvirkomshet 1,8 0,1
Samferdsel 2,8 0,8
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 3,2 0,8
Kraftforsyning 2,2 0,5
1  Foreløpige tall

Standardtegn i tabeller