Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6 Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltidsansatte
med i fjerde kvartal 2007
Antall lønnstakere totalt1
Industri 93 600  274 400
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 25 100 39 600
Varehandel 45 600  352 400
Hotell- og restaurantvirkomshet 6 600 70 600
Samferdsel 58 600  186 400
Bygge- og anleggsvirksomhet 38 500  164 000
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 54 300  267 400
1  Sysselsatte lønnstakere ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 4. kvartal 2007, inkluderer også deltidsansatte.

Standardtegn i tabeller