Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5 Månedslønn og avtalt lønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent,
3. kvartal 2007-4. kvartal 2007 1
Månedslønn Avtalt lønn
Industri 2,0 0,7
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 1,9 0,6
Varehandel 1,6 0,1
Bygge- og anleggsvirksomhet 0,5 0,5
Hotell- og restaurantvirkomshet 0,4 0,6
Samferdsel 1,6 0,8
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 1,6 0,7
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller