Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6   Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltidsansatte med i 2. kvartal 2007 Antall lønnstakere totalt1
Industri 92 200  267 700
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 26 200 39 600
Varehandel 40 500  339 000
Hotell- og restaurantvirkomshet 6 300 70 400
Kraftforsyning 5 500 12 100
Bygge- og anleggsvirksomhet 36 900  153 100
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 43 900  252 200
1  Sysselsatte lønnstakere ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2007, inkluderer også deltidsansatte.

Standardtegn i tabeller