Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5   Månedslønn og avtalt lønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 1. kvartal 2007-2. kvartal 20071
Månedslønn Avtalt lønn
Industri 0,5 0,9
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -8,9 1,0
Varehandel 0,8 1,2
Bygge- og anleggsvirksomhet 1,4 0,6
Hotell- og restaurantvirkomshet 0,7 1,1
Samferdsel 1,3 1,7
Kraftforsyning 1,9 0,5
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 0,0 1,2
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller