Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6   Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltids- ansatte med i første kvartal 2007 Antall lønnstakere totalt1
Industri 94 000  262 500
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 28 500 36 300
Varehandel 43 000  332 500
Hotell- og restaurantvirkomshet 7 000 68 000
Kraftforsyning 5 600 12 300
Bygge- og anleggsvirksomhet 37 500  142 200
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 46 400  239 200
1  Sysselsatte lønnstakere ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 4. kvartal 2006, inkluderer også deltidsansatte.

Standardtegn i tabeller