Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5   Månedslønn og avtalt lønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 4. kvartal 2006 - 1. kvartal 2007 1
Månedslønn Avtalt lønn
Industri 2,1 0,1
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 15,1 0,9
Varehandel 2,0 0,5
Bygge- og anleggsvirksomhet 2,1 0,9
Hotell- og restaurantvirkomshet 1,8 0,7
Samferdsel 2,3 0,8
Kraftforsyning 1,5 0,9
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 3,7 0,4
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller