Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6   Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltids- ansatte med i fjerde kvartal 2006 Antall lønnstakere totalt1
Industri 97 200  263 600
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 28 000 41 000
Varehandel 38 000  342 500
Samferdsel 57 800  157 300
Bygge- og anleggsvirksomhet 36 700  146 100
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 49 000  239 100
1  Sysselsatte lønnstakere ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 3. kvartal 2006, inkluderer også deltidsansatte

Standardtegn i tabeller