Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5   Månedslønn og avtalt lønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 3. kvartal 2006 - 4. kvartal 2006 1
Månedslønn Avtalt lønn
Industri 0,8 1,1
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 1,6 0,8
Varehandel 0,0 0,3
Bygge- og anleggsvirksomhet 0,8 0,3
Samferdsel 2,0 0,9
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 0,9 1,0
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller