Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6   Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltidsansatte med i 3. kvartal 2006 Antall lønnstakere totalt1
Industri 90 900  257 100
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 27 200 34 500
Varehandel 40 800  335 900
Samferdsel 52 600 2181 900
Bygge- og anleggsvirksomhet 32 200  137 500
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 42 800  236 500
Hotell- og restaurantvirksomhet 6 300 71 700
1  Sysselsatte lønnstakere ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 2. kvartal 2006, inkluderer også deltidsansatte.
2  Tallet er rettet 30.11.2006.

Standardtegn i tabeller