Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5   Månedslønn og avtalt lønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 2. kvartal 2006-3. kvartal 20061
Månedslønn Utbetalt avtalt lønn
Industri 0,9 2,5
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -0,6 2,6
Varehandel 3,5 2,8
Bygge- og anleggsvirksomhet 2,6 3,6
Samferdsel 1,2 2,6
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 1,2 2,3
Hotell- og restaurantvirksomhet -0,2 2,5
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller