Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6   Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltids- ansatte med i første kvartal 2006 Antall lønnstakere totalt1
Industri 86 300  258 900
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 25 000 30 000
Varehandel 37 600  314 100
Samferdsel 50 900  166 800
Kraftforsyning 3 700 13 100
Bygge- og anleggsvirksomhet 30 100  124 600
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 38 200  230 000
Hotell- og restaurantvirksomhet 5 700 61 800
1  Sysselsatte lønnstakere ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2006, inkluderer også deltidsansatte.

Standardtegn i tabeller