Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5   Månedslønn og avtalt lønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 4. kvartal 2005 - 1. kvartal 2006 1
Månedslønn Utbetalt avtalt lønn
Industri 0,7 1,1
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -4,7 3,0
Varehandel 0,9 1,1
Bygge- og anleggsvirksomhet 1,4 0,3
Samferdsel 0,9 1,0
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 0,2 0,3
Kraftforsyning 0,8 0,4
Hotell- og restaurantvirksomhet 0,9 0,6
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller