Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6   Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltidsansatte med i 1. kvartal 2006 Antall lønnstakere totalt1
Industri 94 100  260 300
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 24 500 30 400
Varehandel 35 400  314 400
Samferdsel 51 300  168 300
Kraftforsyning 4 000 13 100
Bygge- og anleggsvirksomhet 30 100  122 300
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 37 700  221 000
Hotell- og restaurantvirksomhet 3 900 60 200
1  Sysselsatte lønnstakere ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 4. kvartal 2005, inkluderer også deltidsansatte.

Standardtegn i tabeller