Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5   Månedslønn og avtalt lønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 4. kvartal 2005-1. kvartal 20061
Månedslønn Utbetalt avtalt lønn
Industri 1,8 0,2
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 11,9 0,2
Varehandel 1,0 0,2
Bygge- og anleggsvirksomhet 0,2 0,1
Samferdsel 3,8 1,1
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 1,6 0,1
Kraftforsyning 1,1 0,2
Hotell- og restaurantvirksomhet 0,7 0,1
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller