Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5   Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltidsansatte
med i 4. kvartal 2005
Antall lønnstakere
i alt1
Industri 78 300  260 000
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 20 400 30 600
Varehandel 31 900  319 000
Samferdsel 52 400  146 000
Bygge- og anleggsvirksomhet 28 100  123 500
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 32 300  220 300
Hotell- og restaurantvirksomhet 4 400 62 300
1  Sysselsatte lønnstakere ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 3. kvartal 2005, inkluderer også deltidsansatte.

Standardtegn i tabeller