Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5   Månedslønn og avtalt lønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 1. kvartal 2005-2. kvartal 20051
Månedslønn Utbetalt avtalt lønn
Industri 0,7 0,6
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift -3,0 1,0
Varehandel 0,8 1,0
Bygge- og anleggsvirksomhet 0,9 0,2
Samferdsel 0,4 0,9
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift -0,6 0,5
Kraftforsyning 0,2 0,5
Hotell- og restaurantvirksomhet 0,9 0,8
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller