Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

6   Antall med i statistikkgrunnlaget
Næring Antall heltidsansatte
med i 1. kvartal 2005
Antall
lønnstakere i alt1
Industri 73 900  259 200
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 17 800 27 500
Varehandel 46 600  318 400
Samferdsel 62 200  148 200
Bygge- og anleggsvirksomhet 26 800  114 400
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 31 800  219 500
Kraftforsyning 2 500 14 200
Hotell- og restaurantvirksomhet 8 500 60 100
1  Sysselsatte lønnstakere ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 4. kvartal 2004, inkluderer også deltidsansatte.

Standardtegn i tabeller