Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

5   Månedslønn og avtalt lønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Endring i prosent, 4. kvartal 2004-1. kvartal 2005 1
Månedslønn Utbetalt avtalt lønn
Industri 1,4 0,6
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 5,6 0,5
Varehandel 1,0 0,3
Bygge- og anleggsvirksomhet 0,3 0,0
Samferdsel 1,9 1,0
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 0,5 0,0
Kraftforsyning 0,3 1,3
Hotell- og restaurantvirksomhet 1,0 0,0
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller